การพัฒนาตนเอง

3-7 พฤษภาคม 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย Video Training ระดับสูง จำนวน 1 ครั้ง เวลา 40 ชั่วโมง ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

23 มกราคม 2559 การอบรมพัฒนาบุคลากร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 1 ครั้ง เวลา 6 ชั่วโมง ของโรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42

13 พฤศจิกายน 2558 การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2558 เรื่อง ครูยุคใหม่หัวใจรักการพัฒนา ตอนเข้าใจวัยรุ่น Hormones และรู้เท่าทันเทคโนโลยี วัย Hormones จำนวน 1 ครั้ง เวลา 6 ชั่วโมง ของโรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42

18-24 กรกฎาคม 2558 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) จำนวน 1 ครั้ง เวลา 56 ชั่วโมง ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

7-8 พฤษภาคม 2558 การอบรมพัฒนาครู เรื่อง การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 ครั้ง เวลา 12 ชั่วโมง ของโรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42

6 พฤษภาคม 2558 การอบรมพัฒนาครู เรื่อง การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 1 ครั้ง เวลา 6 ชั่วโมง ของ สหวิทยาเขตอู่ไท สพม. เขต 42

5 พฤษภาคม 2558 การอบรมพัฒนาครู เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) จำนวน 1 ครั้ง เวลา 6 ชั่วโมง ของโรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42

24 พฤศจิกายน 2557 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e – Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตร UTQ – 55119 จำนวน 1 ครั้ง เวลา 1 ชั่วโมง ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

20 พฤศจิกายน 2557 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e – Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตร UTQ – 55301 จำนวน 1 ครั้ง เวลา 1 ชั่วโมง ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

17 สิงหาคม 57 เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาครูคุณภาพยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพ” จำนวน 1 ครั้ง เวลา 8 ชั่วโมง ของ สพม. เขต 42
16 สิงหาคม 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 ครั้ง เวลา 24 ชั่วโมง ของ สพม. เขต 42

20 กรกฎาคม 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring” จำนวน 1 ครั้ง เวลา 16 ชั่วโมง ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

14 พฤษภาคม 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้ Infographic (หลักสูตร 40 ชั่วโมง) จำนวน 1 ครั้ง เวลา 40 ชั่วโมง ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

20 มีนาคม 2557 การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง เวลา 72 ชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

17 มีนาคม 2557 การอบรมพัฒนาครู “เทคนิคการสร้างความรู้จากการอ่าน เน้นกระบวนการสู่สากล” จำนวน 1 ครั้ง เวลา 8 ชั่วโมง ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26 มกราคม 2557 การอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ” จำนวน 1 ครั้ง เวลา 8 ชั่วโมง ของชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย

11 ตุลาคม 2557 เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) จำนวน 1 ครั้ง เวลา 168 ชั่วโมง ของค่ายฝึกอบรมลูกเสือโรงเรียนพยุหะวิทยา

26 พฤษภาคม 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” จำนวน 1 ครั้ง เวลา 72 ชั่วโมง ของ สพม. เขต 42

12 พฤษภาคม 2556 เข้าร่วมการอบรมโครงการ “ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน” จำนวน 1 ครั้ง เวลา 96 ชั่วโมง ของบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)

5 มกราคม 2556 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง “สอนอย่างไรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ฯ O-NET สูงขึ้น ระดับมัธยมศึกษา” จำนวน 1 ครั้ง เวลา 8 ชั่วโมง ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุทัยธานี

17 กันยายน 2555 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e – Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตร UTQ – 2127 จำนวน 1 ครั้ง เวลา 1 ชั่วโมง ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

14 กันยายน 2555 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e – Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตร UTQ – 2104 จำนวน 1 ครั้ง เวลา 1 ชั่วโมง ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

14 กันยายน 2555 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e – Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตร UTQ – 2101 จำนวน 1 ครั้ง เวลา 1 ชั่วโมง ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

12 ตุลาคม 2555 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา EDUCA 2012 จำนวน 1 ครั้ง เวลา 8 ชั่วโมง ของ EDUCA 2012 สพฐ.

12 ตุลาคม 2555 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้บล็อก(Blog) และสังคมออนไลน์ จำนวน 1 ครั้ง เวลา 3 ชั่วโมง ของ EDUCA 2012 สพฐ.

12 ตุลาคม 2555 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่องการสร้างนวัตกรรม ICT ด้วยกระบวนการวิจัย จำนวน 1 ครั้ง เวลา 3 ชั่วโมง ของ EDUCA 2012 สพฐ.

12 ตุลาคม 2555 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่องการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ…ไม่ยากอย่างที่คิด จำนวน 1 ครั้ง เวลา 3 ชั่วโมง ของ EDUCA 2012 สพฐ.

12 ตุลาคม 2555 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน จำนวน 1 ครั้ง เวลา 3 ชั่วโมง ของ EDUCA 2012 สพฐ.

12 ตุลาคม 2555 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 1 ครั้ง เวลา 3 ชั่วโมง ของ EDUCA 2012 สพฐ.

10 กันยายน 2555 การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง “Future Classroom : ห้องเรียนแห่งอนาคต” จำนวน 1 ครั้ง เวลา 8 ชั่วโมง ของ สพม. 42

21 กรกฎาคม 2555 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง เวลา 16 ชั่วโมง ของ สพม. เขต 42

15 กรกฎาคม 2555 การอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ครั้ง เวลา 168 ชั่วโมง ของ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

11 กุมภาพันธ์ 2555 การอบรมสัมมนาบุคลากรแกนนำ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับนักเรียนมีศักยภาพระดับ ASEAN จำนวน 1 ครั้ง เวลา 8 ชั่วโมง ของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุทัยธานี

11 ม.ค. 2555 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้ จำนวน 1 ครั้ง เวลา 168 ชั่วโมง ของ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 

 

โฆษณา
%d bloggers like this: