การเป็นวิทยากร

30-31 มกราคม 2559 วิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographics สพม. เขต 42

7 มกราคม 2559 วิทยากรการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42

11 กรกฎาคม 2558 วิทยากรการอบรมค่าย “กุลบุตร กุลธิดา ยุวชนคนเทาแดง” โรงเรียนหนองฉางวิทยา

27 มิถุนายน 2558 วิทยากรการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม. เขต 42

20 มิถุนายน 2558 วิทยากรการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม. เขต 42

30 สิงหาคม 2558 วิทยากรการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) สพม. เขต 42

23 สิงหาคม 2558 วิทยากรฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติฯ กกต. จังหวัดอุทัยธานี

16 สิงหาคม 2558 อาสาสมัครเพื่อบันทึกสถิติโลก GUINNESS WORLD RECORDS กิจกรรม Bile for MOM ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดอุทัยธานี

9 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ(โครงการเพชรเทา-แดง) ครั้งที่ 1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42

21 มิถุนายน 2558 วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 สโมสรลูกเสือห้วยขาแข้งอุทัยธานี

8 มิถุนายน 2558 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ VDO Clip “ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู” สพม. เขต 42

31 พฤษภาคม 2558 วิทยากรอบรมหลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” สพป. อุทัยธานี เขต 2

5 พฤษภาคม 2558 คณะทำงานการอบรมพัฒนาครู เรื่อง “การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)” โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42

1 เมษายน 2558 วิทยากรอบรมหลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” สพป. อุทัยธานี เขต 2

5 มีนาคม 2558  วิทยากรการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญ กลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ่ม 2

27 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

22 มกราคม 2558 วิทยากรการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 2

30 พฤศจิกายน 2557 วิทยากรอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42

20 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring” สพม. เขต 42

27 มิถุนายน 2557 วิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตบทเรียนออนไลน์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สพม. เขต 42

7 มิถุนายน 2557 วิทยากรการอบรมค่าย “กุลบุตร กุลธิดา ยุวชนคนเทาแดง” โรงเรียนหนองฉางวิทยา

1 มิถุนายน 2557 วิทยากรการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

25 พฤษภาคม 2557 กรรมการดำเนินงานเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สพม. เขต 42 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนหนองฉางวิทยา

17 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาครู “เทคนิคการสร้างความรู้จากการอ่าน เน้นกระบวนการสู่สากล” เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

19 มกราคม 2557 วิทยากรการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 2

24 พฤศจิกายน 2556 วิทยากรการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

19 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการอบรมโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

6 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “ค่ายกุลบุตร กุลธิดา ยุวชนคนเทาแดง” ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

23 มิถุนายน 2556 วิทยากรการฝึกอบรมตามโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี

26 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” สพม. เขต 42

10 กันยายน 2555 คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง “Future Classroom : ห้องเรียนแห่งอนาคต” สพม. 42

7 กันยายน 2555 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สพม. เขต 42

7 กันยายน 2555 กรรมการการตัดสินการประกวดตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สพม. เขต 42

2 กันยายน 2555 วิทยากรการฝึกอบรมตามโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี

16 สิงหาคม 2555 วิทยากรให้การอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี

21 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม. เขต 42

11 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาบุคลากรแกนนำ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับนักเรียนมีศักยภาพระดับ ASEAN เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุทัยธานี

29 มกราคม 2555 คณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนหนองฉางวิทยา

15 ธันวาคม 2554 กรรมการตัดสินการแข่งขัน ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

27 พฤศจิกายน 2554 กรรมการการประกวดและแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor สพม. เขต 42

28 กันยายน 2554 วิทยากรให้การอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร

18 กันยายน 2554 วิทยากรให้การอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี

27 สิงหาคม 2554 วิทยากรการอบรมโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

20 สิงหาคม 2554 วิทยากรอบรมโครงการ “ค่ายกุลบุตร กุลธิดา ยุวชนคนเทาแดง” ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

29 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการจัดแสดงผลงานและนำเสนอ Best Practices ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2554 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

24 ธันวาคม 2553 วิทยากรการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ สพม. เขต 42

22 กันยายน 2553 กรรมการตัดสินการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2553 สพป. เขต 2

14 กันยายน 2553 คณะกรรมการการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป. เขต 2

24 กรกฎาคม 2553 วิทยากรการอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนักเรียน “โครงการอบรมค่ายกุลบุตรกุลธิดา ยุวชนคนเทาแดง” ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 

 

โฆษณา
%d bloggers like this: