ห้อง 5/7

โฆษณา
 1. สุปรียา ส่องแสงจันทร์

  หนังสั้น เรื่อง ปลาย
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  MainIdea เพื่อให้ข้อคิดกับคนที่ติดโทรศัพท์ให้ลดความสำคัญกับสิ่งนั้นลง แล้วหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างและตนเองให้มากขึ้น เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้
  เวลา 3 นาที 25 วินาที

  สมาชิก
  นาย ราเชน อิทนรน้อย เลขที่ 1
  น.ส.สุวรรณี ฉันทร์วิเชียร เลขที่ 6
  น.ส.สุปรียา ส่องแสงจัทนร์ เลขที่ 11
  น.ส.สุภัสสรา ฉวีจันทร์ เลขที่ 14

 2. ดวงกมล เพ็ชรกล่อง

  หนังสั้นหนังสั้นเรื่อง : เสียสละ
  ประเภทสื่อ : รายการ
  Mian Idea : แง้คิดสะท้อนสังคม
  เวลา 2 นาที 43 วินาที

  สมาชิกกลุ่ม5/7
  นางสาว กนิษฐา อยู่ระหัด เลขที่ 27
  นางสาว ณัฐติยา ชูทอง เลขที่ 29
  นางสาว ดวงกมล เพ็ชรกล่อง เลขที่ 30
  นางสาว ธนัชชา พุ่มทอง เลขที่ 31
  นางสาวยุพารัตน์ ยศนันท์ เลขที่ 33

 3. ดวงกมล สุขวานนท์

  หนังสั้นเรื่อง : escape หนี
  ประเภทสื่อ : รายการ
  Mian Idea : แง้คิดสะท้อนสังคม
  เวลา 3 นาที 4 วินาที

  สมาชิกกลุ่ม5/7
  1.นางสาวดวงกมล สุขวานนท์ เลขที่ 16
  2.นางสาวปิยะธิดา ประมูลทรัพย์ เลขที่ 23
  3.นางสาวจุฑามาศ เสือโต เลขที่ 28
  4.นางสาวปภาวดี เมฆมา เลขที่ 32

 4. อุทัยวรรณ มะเส็ง

  หนังสั้นเรื่อง เพื่อนไม่ควรทิ้งกัน
  ประเภทสื่อ รายการ
  Mian Idea แง้คิดสะท้อนสังคม
  เวลา 3 นาที 42 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  1.นายศุภณัฐ จำปา เลขที่ 3
  2.นางสาวสุพรรษา สุพสร เลขที่ 8
  3.นางสาวนุชดารา สารัตน์ เลขที่ 17
  4.นางสาวสุวรรณ แสงสว่าง เลขที่ 24
  5.นางสาวอุทัยวรรณ มะเส็ง เลขที่ 26
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

 5. นายธิติเนตร์ เสมากูล

  หนังสั้นเรื่อง ความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน

  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Mian Idea แง้คิดสะท้อนสังคม
  เวลา 2 นาที 30 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  นายธิติเนตร์ เสมากูล เลขที่4
  นางสาวกรรณิการ์ สายแวว เลขที่7
  นางสาวปาราวตี จันทร์ฉาย เลขที่13
  นางสาวศิรประภา กีตา เลขที่18
  นางสาวสุชัญญา สารีดี เลขที่34
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7

 6. นนท์ธินีย์ บัวบาน

  หนังสั้นเรื่อง ความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน

  ประเภทสื่อ รายการ
  Mian Idea แง้คิดสะท้อนสังคม
  เวลา 2 นาที 30 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  1.นาย นลธวัช คำดี เลขที่2
  2.น.ส กรรณิการ์ เปรมจิตร์ เลขที่20
  3.น.ส นนท์ธินีย์ บัวบาน เลขที่21
  4.น.ส ปวริศา ศรีทัศน์ เลขที่ 22
  5.น.ส แสงดาว เกตุประทุม เลขที่25
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7

 7. สุปรียา ส่องแสงจันทร์

  เรื่อง อาหาร (ข้าวผัดห่อไข่)
  ประเภทสื่อ สารคดี
  Main Idea เพื่อเรียนรู้ในการทำสารคดีเกี่ยวกับอาหาร
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ บ้าน น.ส.สุภัสสรา ฉวีจันทร์

  สมาชิก
  1. นายราเชน อินทร์น้อย เลขที่ 1
  2. น.ส.สุวรรณี ฉันท์วิเชียร เลขที่ 6
  3. น.ส.สุปรียา ส่องแสงจันทร์ เลขที่ 11
  4. น.ส.สุภัสสรา ฉวีจันทร์ เลขที่ 14

 8. อุทัยวรรณ มะเส็ง

  สารคดี เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ จระเข้น้ำจืด-เค็ม

  เวลา 3 นาที
  main idea เล่าเรื่องความแตกต่างของจระเข้น้ำจืด-เค็ม
  แหล่งเผยแพร่ กลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้นม.5ปี 2559

  สมาชิก
  1.นายศุภณัฐ จำปา เลขที่ 3
  2.นางสาวสุพรรษา สุพสร เลขที่ 8
  3.นางสาวนุชดารา สารัตน์ เลขที่ 17
  4.นางสาวสุวรรณ แสงสว่าง เลขที่ 24
  5.นางสาวอุทัยวรรณ มะเส็ง เลขที่ 26
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

 9. ดวงกมล เพ็ชรกล่อง

  สถานที่ท่องเที่ยว
  สมาชิก
  น.ส.กนิษฐา อยู่ระหัด เลขที่ 27
  น.ส.ณัฐติยา ชูทอง เลขที่ 29
  น.ส.ดวงกมล เพ็ชรกล่อง เลขที่ 30
  น.ส.ธนัชชา พุ่มทอง เลขที่ 31
  น.ส.ยุพารัตน์ ยศนันท์ เลขที่ 32
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

 10. ดวงกมล สุขวานนท์

  สารคดีอาหาร
  สมาชิกกลุ่ม5/7
  1.นางสาวดวงกมล สุขวานนท์ เลขที่ 16
  2.นางสาวปิยะธิดา ประมูลทรัพย์ เลขที่ 23
  3.นางสาวจุฑามาศ เสือโต เลขที่ 28
  4.นางสาวปภาวดี เมฆมา เลขที่ 32

 11. อุทัยวรรณ มะเส็ง

  สารคดี เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ จระเข้น้ำจืด-เค็ม

  สมาชิก
  1.นายศุภณัฐ จำปา เลขที่ 3
  2.นางสาวสุพรรษา สุพสร เลขที่ 8
  3.นางสาวนุชดารา สารัตน์ เลขที่ 17
  4.นางสาวสุวรรณ แสงสว่าง เลขที่ 24
  5.นางสาวอุทัยวรรณ มะเส็ง เลขที่ 26
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

 12. นนท์ธินีย์ บัวบาน

  สารคดีปลา

  สมาชิก
  น. นลธวัช คำดี เลขที่ 2
  น.ส.กรรณิการ์ เปรมจิตร์ เลขที่ 20
  น.ส. นนท์ธินีย์ บัวบาน เลขที่ 21
  น.ส.ปวริศา ศรีทัศน์ เลขที่ 22
  น.ส.แสงดาว เกตุประทุม เลขที่ 25

 13. ธิติเนตรื เสมากูล

  สมาชิก
  นายธิติเนตร์ เสมากูล เลขที่4
  นางสาวกณิการ์ สายแวว เลขที่ 7
  นางสาวปาราวตี จันทร์ฉาย เลขที่13
  นางสาวศิรประภา กีตา เลขที่18
  นางสาวสุชัญญา สารีดี เลขที่34

 14. ประเภทสื่อ Teaser
  Main Idea นำเสนอเพลงทะเลสีดำ
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ บ้านของสมาชิกในกลุ่ม
  Teaser ทะเลสีดำ
  ศิลปิน ลุลา

  บท Scrip
  ฉาก 1 บ้าน
  ตัวละคร พิธีกร
  เวลา 60 วินาที
  รายละเอียด
  1.หน้าพิธีกรใส่หูฟังมีเสียงถามว่าทำไรอยู่พิธีกรตอบฟังเพลง
  2.ถ่ายบรรยากาศ
  3.พิธีกรนั่งฟังเพลงสบายๆ
  4.ถ่ายบรรยากาศฝนตก
  5.ถ่ายพิธีกรนั่งฟังเพลง
  6.ถ่ายบรรยากาศธรรมชาติ

  สมาชิก
  นาย กัมพล สุทธิจักร์ เลขที่ 5
  นางสาว ทัศนีย์ จันทร์โรจน์ เลขที่ 9
  นางสาว นัชชา วัฒนกสิกรรม เลขที่ 10
  นางสาว จุฑามาศ อุงจิตต์ตระกูล เลขที่ 12
  นางสาว สุพิชฌาย์ พุ่มทอง เลขที่ 19

 15. หนังสั้น ยุง
  ประเภท หนังสั้น
  Main Idea นำเสนอเรื่องยุง
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 1 นาที
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท(Scrip)
  ฉาก 1 ห้องเรียน
  เวลา 10 วินาที
  ตัวละคร พิธีกร
  รายละเอียด
  1.ครึ่งตัวช่วงนี้ฝนตกหนักทำให้เกิดยุงซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกเราไปดูหนังตัวอย่างที่เพื่อนเราถูกยุงกัดกันค่ะ

  ฉาก 2 ห้องเรียน
  เวลา 20 วินาที
  ตัวละคร นักแสดง
  รายละเอียด
  1.นักแสดงนั่งอยู่เต็มตัว ปอฤษฎีโดนยุงกัดโอ๊ยยุงกัด
  2.นักแสดงอีกคนเลื่อนดูโทรศัพท์พี่ปอตายแล้วหรอทำหน้าร้องให้แสดงอาการเศร้าเสียใจ

  ฉาก 3 ห้องน้ำ
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร นักแสดง
  รายละเอียด
  1.นักแสดงเต็มตัวเดินเข้าห้องน้ำ
  2.นักแสดงปิดประตูห้องน้ำเข้าไป
  3.นักแสดงวิ่งออกมาตะโกนว่ายุงๆยุงเยอะมาก
  4.ถ่ายเข้าไปในห้องน้ำและว่างน้ำ

  สมาชิก
  นาย กัมพล สุทธิจักร์ เลขที่ 5
  นางสาว ทัศนีย์ จันทร์โรจน์ เลขที่ 9
  นางสาว นัชชา วัฒนกสิกรรม เลขที่ 10
  นางสาว จุฑามาศ อุงจิตต์ตระกูล เลขที่ 12
  นางสาว สุพิชฌาย์ พุ่มทอง เลขที่ 19

 16. เรื่อง การไหว้
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main Idea เพื่อเรียนรู้การไหว้อย่างถูกต้อง
  เวลา 30 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท (scrip)
  รายละเอียด
  1.เต็มตัว นักเรียนวิ่งมาและไหว้โดยไม่หยุดวิ่ง 5 วินาที
  2.เต็มตัว นักเรียนหญิงอีกคนเดินมาหยุดตรงหน้าครู 5 วินาที
  3.ครึ่งตัว นักเรียนหญิงก้มศรีษะไหว้ครูอย่างถูกต้อง 5 วินาที
  4.ครึ่งตัว ครูรับไหว้นักเรียน 5 วินาที
  5.เต็มตัว นักเรียนเดินจากไปอย่างสุภาพ 5 วินาที
  6.เต็มตัว ครูเดินออกไป 5 วินาที

  สมาชิก
  1.นาย กัมพล สุทธิจักร์ เลขที่ 5
  2.นางสาว ทัศนีย์ จันทโรจน์ เลขที่ 9
  3.นางสาว นัชชา วัฒนกสิกรรม เลขที่ 10
  4.นางสาว จุฑามาศ อุงจิตต์ตระกูล เลขที่ 12
  5.นางสาว สุพิชฌาย์ พุ่มทอง เลขที่ 19

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: