ผลงานของครู

17 พฤษภาคม 2559 ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เยาวชนไทยสรรค์สร้าง สังคมผาสุก ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

31  มีนาคม  2559  ได้รับรางวัลหัวหน้าระดับชั้นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ในการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

31  มีนาคม  2559  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ในการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

16-18 ธันวาคม 2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 65  จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีการศึกษา 2558

16-18 ธันวาคม 2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 65  จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีการศึกษา 2558

16-18 ธันวาคม  2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 65  จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีการศึกษา 2558

8-9  ตุลาคม  2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 65  จังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีการศึกษา 2558

8-9  ตุลาคม  2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 65  จังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีการศึกษา 2558

8-9  ตุลาคม  2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 65  จังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีการศึกษา 2558

8-9  ตุลาคม  2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 65  จังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีการศึกษา 2558

10 สิงหาคม 2558 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนังสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “อุทัยธานี มีของดี ที่อยากบอก” โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เยาวชนไทยสรรค์สร้าง สังคมผาสุก ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

10 สิงหาคม 2558 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนังสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “การอนุรักษ์วัฒนธรรมอุทัยธานี” โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เยาวชนไทยสรรค์สร้าง สังคมผาสุก ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

31  มีนาคม  2558  ได้รับรางวัลหัวหน้าระดับที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ในการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา 2557

31  มีนาคม  2558  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ในการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา 2557

9  มีนาคา  2558   รางวัลเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

19 กุมภาพันธ์  2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D  Animation)  ระดับชั้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64  จังหวัดกรุงเทพฯ  ประจำปีการศึกษา 2557

18 ธันวาคม  2557   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D  Animation)  ระดับชั้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64  จังหวัดแพร่  ประจำปีการศึกษา 2557

14  ธันวาคม  2557  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ระดับภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2557  ณ  จังหวัดแพร่

4  ตุลาคม  2557   ร่วมนำเสนอผลงาน “การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring”

9-10  กันยายน  2557   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันการประกวดหนังสั้นคุณธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 64  จังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีการศึกษา 2557

9-10  กันยายน  2557   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์  ระดับชั้น ม.4-ม.6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 64  จังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีการศึกษา 2557

9-10  กันยายน  2557   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D  Animation)  ระดับชั้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 64  จังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีการศึกษา 2557

2  กันยายน  2557  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ระดับดีเยี่ยม  ในการประกวดนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2557  ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

23-25  พฤษภาคม  2557   ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงาน Partners in Learning Thailand Forum 2014

19  กุมภาพันธ์  2557   รางวัลเหรียญเงิน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี

18-20  ธันวาคม  2556   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-ม.6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจำปีการศึกษา 2556

18-20  ธันวาคม  2556   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D  Animation)  ระดับชั้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจำปีการศึกษา 2556

19  ธันวาคม  2556  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ระดับภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2556  ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์

25  ตุลาคม  2556     ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556

24  กันยายน  2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย  โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เยาวชนไทยสร้างสรรค์  สังคมอุทัยผาสุก  ประจำปี พ.ศ.2556

14-15  กันยายน  2556   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์  ระดับชั้น ม.4-ม.6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63  จังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีการศึกษา 2556

14-15  กันยายน  2556   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D  Animation)  ระดับชั้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63  จังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีการศึกษา 2556

2  กันยายน  2556  ได้รับรางวัลระดับดี  ในการประกวดนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2556  ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1  กรกฎาคม  2556  ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจำปี 2555

31  มีนาคม  2556  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ในการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา 2555

21-23  พฤศจิกายน  2555   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D  Animation)  ระดับชั้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62  จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2555

31  มีนาคม  2554  ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง  ที่อุทิศเวลาให้กับราชการโดยไม่มีวันลา  มาสายและขาดราชการ  ประจำปีการศึกษา 2553

31  มีนาคม  2554  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ในการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา 2553

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: