การเขียน Story Board


 สตอรี่บอร์ด (Story Board)

ความหมายของสตอรี่บอร์ด(Story Board)

สตอรี่บอร์ด คือ การเขียนภาพนิ่งและข้อความเพื่อกำหนดแนวทางในการถ่ายทำหรือผลิตภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูน สารคดี เป็นต้น เพื่อกำหนดการเล่าเรื่อง ลำดับเรื่อง จัดมุมกล้อง กำหนดเวลา ซึ่งภาพที่วาดไม่จำเป็นจะต้องละเอียดมาก แค่บอกองค์ประกอบสำคัญๆ ได้ มีการระบุถึงตำแหน่งของตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับฉากและตัวละครอื่นๆ กรอบแสดงภาพและมุมกล้อง แสงเงา เป็นการสเกตซ์ภาพของเฟรม (Shot) ต่างๆ จากบท เปรียบเสมือนการวาดการ์ตูนในกรอบสี่เหลี่ยมแต่ละช่อง

ส่วนประกอบของสตอรี่บอร์ด(Story Board)

สตอรี่บอร์ด จะประกอบไปด้วยชุดของภาพ Sketches ของ shot ต่างๆ พร้อมคำบรรยายหรือบทสนทนาในเรื่อง ซึ่งอาจจะทำการเขียนเรื่องย่อและบทก่อน หรือ Sketches ภาพก่อนก็ได้ แล้วจึงค่อยใส่คำบรรยายลงไป อาจมีบทสนทนาหรือไม่มีบทสนทนาก็ได้ และสำหรับการกำหนดเสียงในแต่ละภาพต้องพิจารณาว่าภาพและเสียงไปด้วยกันได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงธรรมชาติหรือเสียงอื่นๆ

แนวทางในการเขียนสตอรี่บอร์ด

ควรศึกษาการหลักการเขียนเนื้อเรื่อง บทบรรยาย การกำหนดมุมกล้อง ศิลปะในการเล่าเรื่อง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนิทาน นิยาย ละครหรือภาพยนตร์ ล้วนแล้วแต่มีลักษณะการเล่าเรื่องคล้ายๆ กัน นั่นคือการเล่าเรื่องราวของธรรมชาติ มนุษย์หรือสัตว์ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเสมอ ดังนั้น องค์ประกอบที่สำคัญที่จะขาดไปเสียไม่ได้ก็คือ ตัวละคร สถานที่และเวลา สิ่งสำคัญในการเขียนบทก็คือ การเริ่มค้นหาวัตถุดิบหรือแรงบันดาลใจ ให้ได้ว่า เราอยากจะพูด จะนำเสนออะไร ตัวเราเองมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อย่างไร ซึ่งแรงบันดาลใจเหล่านั้นจะถูกนำใช้ในการกำหนด สถานการณ์ ตัวละคร สถานที่และเวลา ของเรื่องราว

เทคนิคในการเขียนบทหรือเนื้อเรื่อง

1. ต้องมีการบรรยายสภาพและบรรยากาศของสถานที่ หรือการพรรณนาภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนำความคิดของผู้อ่านให้ซาบซึ้งในท้องเรื่อง ให้เห็นภาพฉากที่เราวาดด้วยตัวอักษรนั้นให้ชัดเจน

2. การวางโครงเรื่องมีการดำเนินเรื่องตั้งแต่เริ่มนำเรื่องจนถึงปลายยอดเรื่อง หรือที่เรียกว่า ไคลแมกซ์ (Climax) และจบเรื่องลงโดยให้ผู้อ่านเข้าใจและมีความรู้สึกตามเนื้อเรื่อง

3. การจัดตัวละครและให้บทบาทแก่ตัวละครที่สำคัญในเรื่อง เพื่อแสดงลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆ ขึ้น

4. การบรรยายเรื่อง แบบการมีตัวตนที่เข้าไปอยู่ในตัวเรื่อง และการเป็นบุรุษที่สาม ได้แก่ ตัวละครแสดงบทบาทของตนเอง เป็นวิธีที่ดีที่สุด

5. การเปิดเรื่อง อาจใช้วิธีการให้ตัวละครสนทนากัน การบรรยายตัวละคร การวางฉากและการบรรยายตัวละครประกอบ การบรรยายพฤติกรรมของตัวละครแต่ละตัวละคร ก็ได้

การจัดทำสตอรี่บอร์ด

การทำสตอรี่บอร์ดเป็นการสร้างตารางขึ้นมาเพื่อร่างภาพลงไปตามลำดับขั้นตอนของเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานที่จะลงมือทำ และหากมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ หรือทำสตอรี่บอร์ดใหม่ได้ การทำสตอรี่บอร์ดนั้นโดยหลักแล้ว จะเป็นต้นแบบของการนำไปสร้างเป็นภาพจริง เหตุการณ์จริง และจะเป็นตัวกำหนดการทางานในขั้นตอนอื่นๆ ไปในตัวด้วย เช่น การเสียงพากย์ การใส่เสียงดนตรี เสียงประกอบอื่นๆ หรือเทคนิคพิเศษต่างๆ การทำสตอรี่บอร์ดจึงเป็นการร่างภาพ พร้อมกับการระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นที่จะต้องทำลงไป

หลักการเขียนสตอรี่บอร์ด

รูปแบบของสตอรี่บอร์ด จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนภาพกับส่วนเสียง โดยปกติการเขียนสตอรี่บอร์ด ก็จะวาดภาพในกรอบสี่เหลี่ยม ต่อด้วยการเขียนบทบรรยายภาพหรือบทการสนทนา และส่วนสุดท้ายคือการใส่เสียงซึ่งอาจจะประกอบด้วยเสียงสนทนา เสียงบรรเลง และเสียงประกอบต่างๆ

สิ่งสำคัญที่อยู่ภายในสตอรี่บอร์ด ประกอบด้วย

 1. ตัวละครหรือฉาก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่หรือตัวการ์ตูน และที่สำคัญ คือ พวกเขากำลังเคลื่อนไหวอย่างไร
 2. มุมกล้อง ทั้งในเรื่องของขนาดภาพ มุมภาพและการเคลื่อนกล้อง
 3. เสียงการพูดกันระหว่างตัวละคร มีเสียงประกอบหรือเสียงดนตรีอย่างไร

วิธีการเขียนสตอรี่บอร์ด

สตอรี่บอร์ด (Story Board) คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูดและแต่ละอย่างนั้นมีลำดับของการปรากฏว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อน-หลัง อะไรจะปรากฏพร้อมกัน เป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างเอนิเมชันหรือหนังขึ้นมาจริงๆ

ข้อดีของการทำ Story Board

 1. ช่วยให้เนื้อเรื่องลื่นไหล เพราะได้อ่านทวนตั้งแต่ต้นจนจบก่อนจะลงมือวาดจริง
 2. ช่วยให้เนื้อเรื่องไม่ออกทะเล เพราะมีแผนการวาดกำกับไว้หมดแล้ว
 3. ช่วยกะปริมาณบทพูดให้พอดีและเหมาะสมกับหน้ากระดาษและบอลลูนนั้น ๆ
 4. ช่วยให้สามารถวาดจบได้ในจำนวนหน้าที่กำหนด (สำคัญสุด!)

ขั้นตอนการทำ Story Board

1.  วางโครงเรื่องหลัก ไม่ว่าจะเป็น Theme, ตัวละครหลัก, ฉาก ฯลฯ

       1.1  แนวเรื่อง

       1.2  ฉาก

       1.3  เนื้อเรื่องย่อ

       1.4  Theme/แก่น (ข้อคิด/สิ่งที่ต้องการจะสื่อ)

       1.5  ตัวละคร  สิ่งสำคัญคือกำหนดรูปลักษณ์ของตัวละครแต่ละตัวให้โดดเด่นไม่คล้ายกันจนเกินไป ควรออกแบบรูปลักษณ์ของตัวละครให้โดดเด่นแตกต่างกัน และมองแล้วสามารถสื่อถึงลักษณะนิสัยของตัวละครได้ทันที

2.  ลำดับเหตุการณ์คร่าว ๆ

            จุดสำคัญคือ ทุกเหตุการณ์จะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เหตุการณ์ก่อนหน้าจะทำให้เหตุการณ์ต่อมามีน้ำหนักมากขึ้น และต้องหา จุด Climax ของเรื่องให้ได้ จุดนี้จะเป็นจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดก่อนที่จะเฉลยปมทุกอย่างในเรื่อง การสร้างปมให้ผู้อ่านสงสัยก็เป็นจุดสำคัญในการสร้างเรื่อง ปมจะทำให้ผู้อ่านเกิดคำถามในใจและคาดเดาเนื้อเรื่องรวมถึงตอนจบไปต่าง ๆ นานา

3. กำหนดหน้า

4. แต่งบท

            เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนลงมือวาดสตอรี่บอร์ด ควรเขียนบทพูดและบทความคิดที่จะใช้เขียนลงในหนังออกมาโดยละเอียดเพื่อที่จะได้กำหนดขนาดของบอลลูนและจัดวางลงบนหน้ากระดาษได้อย่าเหมาะสม

5. ลงมือเขียน Story Board !!!!

ตัวอย่างสตอรี่บอร์ด(Story Board)

storyboard-2 storyboard00091280x915

ตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ด

Advertisements

About Kruuthit

Teacher Computer of Nongchangwittaya School

Posted on กุมภาพันธ์ 9, 2013, in การผลิตภาพยนตร์สั้น and tagged , . Bookmark the permalink. 117 ความเห็น.

 1. ลิตกากสัส

 2. ลิตเป็นเกย์

  สวัดดีรับผมชื่อลิตเป็นเกย์ครับ

 3. สวัสดีครับผมชื่อขี้หี

 4. หวัดดีผมชื่อบี

 5. สนุกอะไรกันของพวกเธอ เธอโดนข้อหา ระโมลิตขสฺทพ จะโดนลงโทษโดย โดนลิตเยดตูดดดด

 6. ลิตลูกกระหลี่

 7. ควยไรช่างปัด

 8. ลิตลูกกะหรี่

 9. ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

  ลาภเหงาตูด

 10. ลาบแมร้งขี้หีสัสๆ

 11. ลาภเหงาตูด

 12. กากขี้หี กุอ่ะของจิงเจอได้ไอสัส

 13. น็อตแม้งลาบ

 14. เหงามากป่าววว

 15. ลิตเป็นเกย์

 16. โครตพ่อโครตแม่ดี

 17. สิงสำคันไปไหนคับพี่

 18. กรกนก ทิพวรรณ์

  ทำความเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ น.ส. กรกนก ทิพวรรณ์ เลขที่ 26 ชั้น ม.5/3
  เลขประจำตัว 18716

 19. นางสาวฐิตินันท์ แสงกรุง เลขที่ 29 ชั้นม.5/3 เลขประจำตัว 18127

  เข้าใจเพิ่่มมากขึ้นเลยค่ะ

 20. นางสาวจิรัชยา ธรรมสังวาลย์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 28 เลขประจำตัว18719

  เนื้อหาเข้าใจง่าย ขอบคุณค่าาา

 21. นางสาวนฤมล แข็งกสิกิจ ม.5/3 เลขที่22 เลขประจำตัว 18552

  ทำได้แล้วค่าาา ขอบคุณค่าาา

 22. นางสาวเจนจิรา แก้วเกิด ม.5/3 เลขที่ 37 เลขประจำตัว 18969

  เข้าใจเพิ่มมากขึ้นมากเรยค่ะ ขอบคุณค้ะ

 23. นายวชิรวิศว์ วิทยา

  ได้ความรู้ใหม่ ขอบคุณมากครับ
  นาย วชิรวิศวื วิทยา ม.5/3 เลขที่ 7

 24. ขอบคุรขั้นตอนการเขียนดีๆๆคร้า น.ส.นันทิกา จบศรี เลขที่17 ม.5/5

 25. น.ส.ปิยฉัตร รุ่งศรี ม.5/4 เลขที่ 33

  ขอบคุณค่ะ

 26. ขอบคุณสำหรับความรู้เพิ่มเสริมครับ

 27. นางสาวเจนจิรา ภุมมา

  ขอบคุณค่ะ ช่วยให้เข้าใจการวางโครงเรื่องมากขึ้นค่ะ เป็นระเบียบมากขึ้นด้วยค่ะ
  น.ส. เจนจิรา ภุมมา ม.5/4 เลขที่12 เลขประจำตัว 17294

 28. ขอบคุณค่ะ เข้าใจแร้วค่ะ
  นางสาว กนกวรรณ จินตนา ม.5/6 เลขที่ 34 เลขประจำตัว 17514

 29. นางสาวนฤมล กันเกิด

  เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ นางสาวนฤมล กันเกิด ม.5/6 เลขที่ 26

 30. ขอบคุณคับ
  นาย พิสิษฐ์ แป้นน้อย ม.5/6 เลขที่12 เลขประจำตัว17341

 31. ขอบคุณคะ

 32. ขอบคุณมากค่ะ

 33. ขอบคุณค่ะ

 34. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ จะนำไปใช้ค่ะ
  นางสาวณิชาภัทร สุระดม ม.5/5 เลขที่26

 35. ขอบคุณมากครับอาจารย์ น่าสนใจมาก
  นายฐวัฒน์ สนิทม่วง ม.4/1 เลขที่ เลขประจำตัว 17605

 36. ขอบคุนค่า
  นางสาวเจนจิรา สว่างจิตร ม.4/2 เลขที่25 รหัสประจำตัวนักเรียน17517

 37. ทำยังไงครับ พี่ อาจานไห้ทำงาน

 38. น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ ^_^
  นางสาวชนากานต์ ไพบูลย์วีวัฒนา ชั้น ม.4/1 เลขที่ 43 เลขประจำตัว 18509

 39. ทำความเข้าใจตามไปด้วย ทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ น.ส.ณัฏฐาพร พยัคโฆ ม.4/1 เลขที่ 36 เลขประจำตัว 17709

 40. …นี่คือเส้นทางสู่ความสำเร็จ…
  ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์

 41. ขอบคุณมากๆนะคะ นางสาวสิริรัตน์ คัดทะจันทร์ ม.4/1 เลขที่ 42 เลขประจำตัว 17729

 1. Pingback: สตอรี่บอร์ด (Story Board) | oatpatcharapol

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: