การสร้าง Animation แบบ Classic Tween ตอนที่ 3


เทคนิคการทำฉากชัดลึกและชัดตื้น(Dept of field)


การสร้าง Animation แบบ Shape Tween ตอนที่ 2


การสร้าง Animation แบบ Shape Tween ตอนที่ 1


การสร้าง Animation แบบ Motion Tween ตอนที่ 2


การสร้าง Animation แบบ Motion Tween ตอนที่ 1


การสร้าง Animation แบบ Classic Tween ตอนที่ 2


การสร้าง Animation แบบ Classic Tween ตอนที่ 1


การสร้าง Animation แบบ Frame by Frame ตอนที่ 2


การสร้าง Animation แบบ Frame by Frame ตอนที่ 1


การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตบทเรียนออนไลน์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์(Social Media)


SMEObec42 (5)

วันที่ 25 – 27  มิถุนายน  2557  ได้มีโอกาศไปแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยได้รับเชิญจาก Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,486 other followers